Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu NESTORDesign.pl

1. Postanowienia ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu internetowego www.nestordesign.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator serwisu, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jakim dane przekazane przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”)  serwisu internetowego nestordesign.pl (zwanego dalej „Serwisem”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest firma Nestor-Budowlany - Marcin Sudoł z siedzibą w Leżajsku 37-300, przy ul. Rzeszowskiej 77, NIP: 8161407596 zwana danej Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zakupu w sklepie, wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie lub zamówienia bezpłatnych próbek produktów. 

Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje zawierające datę, czas wizyty, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników serwisu mogą być przetwarzane są w następujących celach: 

prowadzenia pomiaru aktywności na stronie i ulepszania treści oraz usług Serwisu, 

realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie,

realizacji zamówienia bezpłatnych próbek zamówionych przez Użytkownika w Serwisie,

wykonania projektu zamówionego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu

kontaktu  w sprawie oferowanych produktów i usług za pośrednictwem formularza kontaktowego

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prowadzenia pomiaru oraz ulepszania treści oraz usług podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

W zakresie realizacji umów kupna-sprzedaży oferowanych produktów i usług oraz dostarczenia bezpłatnych próbek podstawą prawną jest realizacja umowy sprzedaży oraz dobrowolna zgoda Użytkownika wyrażona poprzez zamówienie bezpłatnych próbek. 

W zakresie kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika podczas korzystania z formularza.

Strony trzecie, których lista znajduje się w załączniku numer 1 niniejszego dokumentu mogą mieć dostęp do stron internetowych Administratora w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do jego zainteresowań i preferencji.

W tym zakresie te strony trzecie są administratorami danych osobowych Użytkowników, niezależnymi od Administratora. Polityki prywatności tych stron zostały podlinkowane w załączniku nr. 1 niniejszego dokumentu. 

4. Udostępnianie danych

Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów ścigania lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu, administrujące Serwisem oraz świadczące usługi IT na rzecz Administratora). 

W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych. Lista ww. podmiotów znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego dokumentu. 

Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

5. Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu:

1. Prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. 

2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora  (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora). 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych. 

6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: w określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi. 

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, kiedy: 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, 

dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego, 

przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie, a dane te są możliwe do zidentyfikowania i powiązania z Użytkownikiem.

5. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administrator roszczeń w stosunku do Użytkowników.

W sprawie przetwarzania danych osobowych w serwisie nestordesign.pl należy kontaktować się pod adresem admin@nestordesign.pl

6. Polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie

W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje pliki typu cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez Serwisu urządzeniu końcowym Użytkownika tj.na komputerze, na telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika. Pozwalają one rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio dostosować rozdzielczość i sposób wyświetlania Serwisu do urządzenia Użytkownika. Pliki cookie pozwalają także ustalić, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości Serwisu.

Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

1. Wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.

2. Funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia.

3. Sesyjne pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Pomagają np. zapamiętać zawartość koszyka zakupowego. Po opuszczeniu Serwisu zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4. Stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane na Stronie przez podmioty trzecie:

Pliki cookies zamieszczane przez Google Analytics – używane do prowadzenia statystyk dla Strony.

Każda przeglądarka internetowa daje możliwość zmiany ustawień plików cookies. Poniżej przedstawiamy informacje, jak dokonać zmiany ustawień plików cookies w najbardziej popularnych i najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Mozilla Firefox – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję „Akceptuj ciasteczka” / Więcej informacji – Mozilla Firefox

Internet EXPLORER 6.0 I 7.0 – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Blokuj wszystkie cookies. / Więcej informacji Internet Explorer

Google Chrome – z menu przeglądarki (w prawym górnym rogu) wybieramy: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki Cookie zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:

– Usuwanie plików cookie,

– Domyślne blokowanie plików cookie,

– Domyślne zezwalanie na pliki cookie,

– Domyślne zachowywanie plików cookie i dalszych stron do zamknięcia przeglądarki,

– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

Opera – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O plikach cookie decyduje zaznaczenie, bądź nie pozycji Ciasteczka.

Telefony komórkowe – po otwarciu Internetu wybieramy Ustawienia > Prywatność > Ustawienia cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane. Administrator oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników.


Załącznik nr 1 – lista serwisów zewnętrznych zintegrowanych z Serwisem Administratora oraz adresy stron z polityką prywatności tych serwisów


Google Analytics

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl


Załącznik nr 2 – lista firm z których usług korzysta Administrator w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu:

usługi hostingowe dla Serwisu dostarcza firma:

Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa

NIP: PL949-219-10-21, REGON: 242888558, KRS: 0000414281

obsługę techniczną i administrację serwisu zapewnia firma:

Krzysztof Sobiecki z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Obrońców Pokoju 3/29,

37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652418681, REGON: 181061231