Regulamin


Regulamin sklepu internetowego Nestor Design


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy NESTORdesign- sklep prowadzony przez firmę Nestor-Budowlany - Marcin Sudoł z siedzibą w Leżajsku 37-300, przy ul. Rzeszowskiej 77, NIP: 8161407596

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Użytkownika.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu NESTORdesign czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Sprzedający - Nestor-Budowlany - Marcin Sudoł z siedzibą w Leżajsku 37-300, przy ul. Rzeszowskiej 77, NIP: 8161407596.

4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.nestordesign.pl 

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Rzeszowska 77, 37-300 Leżajsk

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@nestordesign.pl

3. Numer telefonu: +48 502 11 33 71

4. Konsument może porozumieć się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE OGÓLNE

1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany w koszyku zakupowym.

3. Zamówienie można złożyć w następujący sposób:

poprzez stronę internetową Sklepu;

poprzez wiadomość email na adres podany w niniejszym regulaminie;

telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu podany niniejszym regulaminie.

4. Użytkownik jest zobowiązany do podania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak nazwę i rodzaj wybranego towaru, jego ilość oraz dane Użytkownika: jego imię i nazwisko lub nazwę, oraz dane do wysyłki i dane kontaktowe – numer telefonu i adres email.

5. Sprzedający ma prawo o odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru lub z innych ważnych przyczyn. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia poprzez dodanie lub usunięcie z zamówienia niektórych towarów. Każda zmiana zostanie wcześniej uzgodniona z Użytkownikiem.

7. Informacje o towarach oraz ich cenach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Informacje te należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Dostawa wszystkich produktów zakupionych w Sklepie Internetowym NESTORdesign możliwa jest wyłącznie na terytorium Polski. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski będą automatycznie anulowane.

9. Na podstawie art. 84 KC, jeśli strona Sklepu z oferowanym do sprzedaży przedmiotem lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby Sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Użytkownik błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.

§ 5 REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą:

w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości email z informacją o przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia do realizacji w przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;

w trakcie rozmowy telefonicznej z obsługą Sklepu po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez pracownika Sprzdającego jeżeli zamówienie zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku nie później niż w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

2. Użytkownik powinien zapłacić Sprzedającemu za zakupiony towar w momencie zamówienia (płatności online), lub w terminie do 7 dni roboczych (przelew na konto) - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

3. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew na konto:

90 1240 2630 1111 0010 4585 7408

Nestor-Budowlany - Marcin Sudoł z siedzibą w Leżajsku 37-300, przy ul. Rzeszowskiej 77, NIP: 8161407596

b. szybkie płatności online (Dotpay)

c. płatność przy odbiorze towaru w jednym z salonów stacjonarnych NESTORdesign

4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych, firmą kurierską DPD, DHL lub Schenker w zależności od wagi i gabarytu towaru, przy czym o wyborze firmy kurierskiej decydować będzie oferta korzystniejsza dla Konsumenta. W przypadku gdy Użytkownik wybierze płatność przelewem, towar zostanie wysłany w terminie 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

6. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jednakże w myśl art. 38 pkt 5 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie znajdować się w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedającego.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY